Jdi na obsah Jdi na menu
 


Opakování:

STŘEDOVĚK - rozvoj hospodářství a obchodu.

Vesnice – 10 až 15 domů. Rolníci byli poddaní, odvádění poddanských dávek .                                                                                              Města – rozkvět ( 3-5 tisíc obyvatel). Měla příkopy, hradby, brány, měšťanské domy, kostel, radnici. Rozkvět řemesel. Novou skupinou obyvatel byla šlechta a zemané.

JAN HUS 

Po  Karlu IV. nastoupil na trůn jeho syn Václav IV., který byl energický.Nastal útlak poddaných. Církev bohatla a nežila podle přikázání. Prodávala odpustky. Proti tomu byl Mistr Jan Hus. Byl profesorem na Karlově univerzitě. Kázal v Kapli Betlémské. Byl pozván na koncil do Kostnice a zde byl 6.7.1415 upálen na hranici.

HUSITSKÉ VÁLKY

Upálení J.Husa vyvolalo v Čechách pobouření a rozdělilo lid na 2 skupiny. Husité – Husovi stoupenci, ve znaku měli kalich, hlásali přijímání pod obojí způsobou, vybudovali opevněné město Tábor, kde měli společný majetek, vytvořili vojsko, v jehož čele stál zeman Jan Žižka z Trocnova. Jako zbraně používali upravené zemědělské nářadí (hlavně cepy, řemdichy, sudlice,…). Využívali vozovou hradbu a děla. Husitské vojsko porazilo oddíl rytířů v bitvě u Sudoměře, po mnoho let se muselo bránit útokům křižáckých vojsk. Povzbuzovala je píseň „ Ktož sú boží bojovníci“, která u nepřátel vzbuzovala strach.

Jan Žižka 

Nebyl nikdy v bitvě poražen. Zvítězil v bitvě u Domažlic. Dlouhé období válek mělo neblahé důsledky pro českou zem. Po smrti Žižky si část vojsk říkalo „sirotci“. Mezi husity docházelo k neshodám. Nakonec byli poraženi v bitvě u Lipan (díky válečné lsti). Husitské války končí, ale klid v Čechách nenastal.

ŽIVOT  V  ČECHÁCH   PO  HUSITSKÝCH   VÁLKÁCH

Po smrti Václava IV. se ujímá vlády jeho bratr Zikmund Lucemburský. Nebyl oblíbený, vládl krátce. V českých zemích zatím soupeřili o moc šlechtici, opět zde řádily bandy loupeživých rytířů, obyvatelé zůstali rozděleni na 2 skupiny (katolíky a Husovy stoupence). Vzniklo nové náboženství - Čeští bratři. Vydávali knihy (tisk).

JIŘÍ Z  PODĚBRAD

Byl to stoupenec umírněného husitství, český šlechtic, správce království. Po smrti Ladislava Pohrobka (následník trůnu) se stal českým králem. Usiloval o udržení míru v zemi, spory řešil dohodou. Po celý život vedl spor s uherským králem Matyášem (spojencem některých českých šlechticů). Za svého následníka doporučil syna polského krále Vladislava Jagellonského.

JAGELLONCI NA ČESKÉM TRŮNĚ
Vladislav II. Jagellonský – slabý panovník, byl zvolen i králem uherským a často pobýval v Uhrách, v českých zemích zatím vládly zemské sněmy ( zástupci pánů, zemanů) – zvyšuje se moc pánů a útlak poddaných. Nové stavby: Vladislavský sál ( volby českých králů i prezidentů – Pražský hrad), Prašná brána, Chrám sv.Barbory v Kutné Hoře )
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář