Jdi na obsah Jdi na menu
 


SPECIFICKÉ VÝVOJOVÉ PORUCHY ŠKOLNÍCH DOVEDNOSTÍ (F81)
 
Klíčové pojmy: poruchy školních dovedností, porucha čtení - dyslexie, porucha psaní - dysgrafie, porucha pravopisu - dysortografie, porucha počítání - dyskalkulie.
 
11.1. Pojem poruchy školních dovedností
 
     Starší název poruch školních dovedností je specifické vývojové poruchy učení. Pojem učení je v psychologii chápán velice široce, proto také starší název těchto poruch byl trochu zavádějící. Poruchy se projevují na počátku školní docházky, kdy se děti učí číst, psát a počítat. Jde o specifické školní dovednosti, proto současný názevporuchy je vhodnější.
    Vzhledem k tomu, že dítě v předškolním věku se rychle a neustále vyvíjí, poru­chy školních dovedností nelze diagnostikovat s dostatečným předstihem před zahá­jením povinné školní docházky.
    Mezinárodní klasifikace psychických poruch předpokládá, že poruchy školních dovedností jsou podmíněny relativně trvalými drobnými odchylkami v kogni­tivních procesech (tj. v senzorickém příjmu a následném zpracování smyslových informací,
v krátkodobé zrakové nebo sluchové paměti, v reprodukci přijatých smyslových informací), nedostatečnou senzomotorickou koordinací, ev. poruchou jemné motoriky. Čím jsou tyto odchylky způsobeny, není zatím přesně známo, exis­tuje řada hypotéz. Někteří odborníci se domnívají, že nejde o žádné odchylky ani o poruchu, ale o běžné individuální rozdíly (podle Gaussovy křivky) v morfologii a fyziologii smyslových orgánů a příslušných části mozku.
    Poruchy nejsou způsobeny nižší logicko-matematickou a verbální inteligencí (mentální retardací), neurologickými poruchami, poškozením či onemocněním mozku, ani vážnějšími vadami zraku a sluchu. Běžná lékařská vyšetření dispozice k poruchám školních dovedností většinou neodhalí.
    Poruchy se mohou vyskytovat v různém stupni, na kterém pak závisí i výsled­né potíže dítěte a možnosti nápravy. Pokud jsou poruchy hlubší, u daného jedince se vyskytuje několik poruch školních dovedností najednou, případně i další poruchy (např. porucha pozornosti, porucha pozornosti a aktivity, porucha motorické funkce aj.), pak potíže a problémy dítě jsou pochopitelně větší a řada problémů může přetrvávat i v dospělosti. Pokud dítě není náležitě vychováváno a rozvíjeno, přidružují se emoční poruchy a poruchy chování, pak je samozřejmé situace ještě horší.
    Děti s relativně vyšší logicko-matematickou a verbální inteligencí jsou schopny si chyby, které ve čtení a psaní dělají, lépe uvědomovat, předcházet jim, případně samy sebe i trénovat nebo nalézt kompenzační postupy. Ostatní jsou odkázány na pomoc a pochopení učitelů a dalších odborníků.
Poruchy školních dovedností se častěji vyskytují u chlapců než u dívek.
S žáky a studenty, kteří trpí některou z poruch školních dovedností různého stupně a rozsahu, se setkávají nejen speciální pedagogové a učitelé základních škol, ale i učitelé středních škol, dokonce i vysokých škol.
 
11.2. Specifická porucha čtení - dyslexie (F81.0)
 
    Porucha čtení je podmíněna hlavně drobnými odchylkami ve zrakovém vnímá­ní. Ve zrakovém vnímání u dětí s poruchou čtení převažuje spíše globální vnímání nad analytickým vnímáním. V důsledku toho dítě pomaleji a obtížněji rozlišuje jed­notlivá písmena, čte pomalu, příliš se musí soustřeďovat na samotné čtení a pak mu samozřejmě uniká čteného.
    Pokud se čtení v prvních letech školní docházky nedostane na přijatelnou úro­veň, dítě je pak ve vyšších ročnících ZS i na střední škole v řadě učebních činností znevýhodněno, nemůže náležitě zvládnout ani přípravu na vyučování.
Porucha čtení se u dítěte konkrétně projevuje:
- Výkon ve čtení je pod intelektovou úrovní dítěte, nápadně ve čtení zaostává za dětmi stejného věku a stejné vzdělávací cesty.
- Čtení je pomalé.
- Dítě obtížněji chápe smysl čteného textu nebo si obtížněji vybavuje čtená fakta.
- Ve vyšších ročnících ZŠ nebo na SŠ v důsledku špatného čtení obtížněji chápe zadání úloh, nepovšimne si podstatných detailů nebo pochopení zadání mu za­bírá neúměrné mnoho času. Dítě obtížněji udržuje oči na místě, kde čte, zvláště u drobného, hustého tisku. Dítě zaměňuje tvarově podobná písmena (např. p - q,g b-dm-nm-wa-oc-e, v chemii: Cr - Ca - Cu - Cs -Ce,La - Lu - Li,Be - Ba - Bi - Br aj,).
- Dítě přehazuje písmena, číslice, slabiky i celá slova ve větách (např. místo ana­lýza "alanýza", místo 12 "21" apod.).
- Dítě vynechává části slov i celá slova.
- Dítě přečte část slova, zbylou část slova se snaží uhodnout podle začátku slova, což má řadu nepříjemných následků (ve vyšších ročnících zvláště v chemickém názvosloví, kde jsou důležité koncovky např. -ečný, ičný atd.).
- Děti s poruchou čtení mívají horší krátkodobou zrakovou paměť, nové informa­ce snáze přijímají sluchem než čtením.
 
11.3. Specifická porucha psaní - dysgrafie a dysortografie (F81.1)
 
    Do diagnostické kategorie specifická porucha psaní mezinárodní klasifikace psychických poruch zahrnuje dvě poruchy, které se nemusí vyskytovat pohromadě a které je v pedagogické praxi zvykem rozlišovat. Je to jednak dysgrafie, která se skutečně týká samotného psaní, dále dysortografie, která se spíše týká pravopisu.
 
11.4. Dysgrafie - porucha psaní
 
    Dysgrafie je poruchou motorické složky psaní. Je podmíněna specifickou vývo­jovou poruchou motorické funkce (viz. l O kap.), při které není dostatečně rozvinuta jemná motorika.
    Dítě je celkově méně zručné, kromě psaní mívá problémy i v řadě jiných kaž­dodenních činností, které kladou nároky na jemnou motoriku a psychomotorickou koordinaci. Ve škole má dítě hlavně problémy s psaním. Může mít samozřejmě problémy i v dalších školních činnostech (technických pracích, laboratorních cviče­ních atd.).
 
Dysgrafie se u dítěte konkrétně projevuje:
- Dítě píše pomalu, pokud je nuceno psát rychleji, pak je písmo nečitelné, na střední škole má pak problémy s děláním si poznámek při vyučování, s děláním si výpisků a přehledů v rámci domácí přípravy na vyučování.
- Písmo je celkově neúhledné, málo čitelné.
- Písmena bývají různě velká nebo extrémně malá, bývají různě nakloněna, ne­ spojena.
- Tlak na podložku je slabý nebo naopak silný. Ve škole dítě přes veškerou snahu není schopno vyhovět požadavkům učitele na písemnou úpravu. Dítě má problémy se zápisem čísel do sloupců, což se pak projeví ve špatných výpočtech.
- Dítě mívá problémy i s kreslením a v jiných senzomotorických dovednostech.
- Dítě může mít i problémy s některými výkony v tělesné výchově.
 
11.5. Dysortografie - porucha pravopisu
 
    Dysortografie je poruchou pravopisu (pozor - ne gramatiky). Je podmíněna hlavně odchylkami ve sluchovém vnímání, dítě dělá specifické pravopisné chyby při psaní. U dítěte převažuje spíše globální vnímání (vnímání celku) nad analytic­kým vnímáním (vnímání detailů).
    Děti s dysortografií mívají i špatný hudební sluch, obtížněji se učí cizí jazyk (nerozumí slyšenému textu, i když v písemné podobě ho bez problémů přeloží). Vzhledem ke globálnímu sluchovému vnímání slova v cizím jazyce slyší jako jeden zvuk, který obtížně analyzují na smysluplné části. Obdobné to však je i v mateř­ském jazyce, pokud má sluchem rozlišit více hlásek jdoucích po sobě.
    Dítě, které trpí dysortografií, dělá specifické, charakteristické chyby v pravo­pisu. Tyto dysortografické chyby nelze zaměňovat s gramatickými chybami, které děti dělají z důvodu neznalosti gramatiky. Dysortografické dítě, pokud je do­statečně inteligentní, gramatiku bez problémů chápe a umí ji.
    Některé děti, které trpí poruchou pozornosti (viz. dále) a netrpí dysortografií, rovněž dělají některé chyby, které se podobají dysortografickým chybám při psaní. Jsou to chyby z nepozornosti (např. vynechávání čárek a háčků, aj.).
 
Dysortografíe se konkrétně projevuje:
- Dítě pomaleji přijímá a zpracovává sluchové podněty.
- Dítě má slabší krátkodobou sluchovou paměť, proto obtížněji reprodukuje sled hlásek, zvuků.
- Dítě si obtížněji pamatuje informace přijímané sluchem, pokud nejsou emočně zabarveny.
- Dítě vynechává písmena při psaní (zvláště ve skupině souhlásek), slabiky i celá slova (např. místo skupenství napíše "skupentví", místo alkalické kovy napíše "alkaické", místo periodický napíše "periodiky").
- Dítě přehazuje písmena, slabiky i celá slova při psaní (např. místo aceton napíše "atocen", místo vzduch napíše "zvduch", místo HCL napíše "CH1").
- Dítě zaměňuje zvukově podobné hlásky, zvláště sykavky (s-z, š-Č, d-t, r-1, místo nepolární vazba napíše "neporární", místo kalotový model napíše "karotový").
- Dítě vynechává koncovky, nedopisuje slova.
- Dítě nerozlišuje tvrdé a měkké souhlásky, slabiky (d-t-n, ď-ť-ň, dy-ty-ny, di-ti-ni, místo kyselina napíše "kiselina", místo uhlovodík napíše "uhlovodýk", místo aldehydy napíše "aldehidi").
- Dítě přidává písmena, slabiky (např. místo hydrogenium napíše "hidrogeni-num").
- Dítě nerozlišuje délku samohlásek.
- Dítě vynechává háčky, čárky, indexy, znaménka.
 
11.6. Specifická porucha počítání - dyskalkulie (F81.2)
 
     Při poruše počítání mívá dítě se čtením číslic obdobné problémy jako se čtením písmen. Podstavou dyskalkulie však je, že dítě obtížněji chápe číselné pojmy a vztahy mezi čísly, obtížněji chápe a provádí matematické operace, a to i ty jedno­duché.
    Děti trpící dyskalkulií mívají nižší úroveň logicko-matematické inteligence a prostorové inteligence. Mívají problémy s udržením představy v hlavě. Při učení počítání se musí déle než ostatní děti opírat o názorné pomůcky, trvá jim déle než početní operace internalizují.
   Porucha počítání se od ostatních poruch školních dovedností liší právě tím, že je spojena s nižší úrovní některých druhů inteligence. Ostatní poruchy školních do­vedností jsou spojeny pouze s problémy v nižších kognitivních funkcích (vnímání) a vyskytují se i u jedinců, kteří v hlavních druzíchinteligence jsou výrazně nad­průměrní.
 
Souhrn:
Poruchy školních dovedností je široká diagnostická kategorie, do které spadají tyto poruchy: porucha čtení (dyslexie), porucha psaní (dysgrafie), porucha pravopisu (dysortografie) a porucha počítám (dyskalkulie). Dítě, které trpí dyslexií, má hlavně drobné problémy ve zrakovém vnímání, u dysgrafie má problémy s jemnou motorikou a psychomotorickou koordinací, u dysortografie má hlavně problémy se slu­chovým vnímáním, u dyskalkulie má dítě na nižší úrovni logicko-matematickou a prostorovou inteligenci.
 
Kontrolní otázky:
 
Které dílčí poruchy spadají do kategorie poruchy školních dovedností?Dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie.
Jak se ve škole projevuje porucha čtení - dyslexie? Ve čtení dítězaostává, čtení je pomalé, dítěobtížněji chápe smysl čteného textu, obtížněji udržuje oči na místě, kde čte. Zaměňuje tvarové podobná písmena, přehazuje písmena, slabiky, číslice i celá slova.
Jak se ve škole projevuje porucha psaní - dysgrafie?Dítě píše pomalu, písmo je neúhledné, málo čitelné. Písmena bývají různě velká nebo extrémně malá, tlak na podložku je slabý nebo naopak velmi silný, dítě má problémy se zápisem číslic do sloupců, problémy s kreslením i těl. výchově.
Jak se ve škole projevuje porucha pravopisu - dysortografie? Dítě pomaleji přijímá a zpracovává   sluchové   podněty,   vynechává   písmena   při   psaní,   přehazuje   písmena, zaměňuje zvukově podobné hlásky, vynechává koncovky, nedopisuje slova, nerozlišuje tvrdé a měkké souhlásky, nerozlišuje délku samohlásek, vynechává háčky, čárky, znaménka.
Jak se projevuje porucha počítání - dyskalkulie? Dítě obtížněji chápe číselné pojmy avztahy mezi čísly,
Čím se liší dyskalkulie od zbývajících poruch školních dovedností"?Liší se od ostatních školních poruch tím, že je spojena s nižší úrovní některých druhů inteligence. Ostatní škol. poruchy jsou spojeny pouze s problémy ve vnímání.
Co potřebuje prioritně rozvíjet dítě, které trpí dyslexií nebo dysgrafií nebo dysortografií?
Trénovat vnímavost a cvičit dané postupy spec. pedagogů - kompenzační postupy.
 
Čerpáno z učebních materiálů mé p. profesorky PhDr. Václavy Nývltové,CSc.- PSYCHOPATOLOGIE PRO SPECIÁLNÍ PEDAGOGY, UJAK Praha, 2008
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Poděkování

(Jarmila, 24. 6. 2013 1:52)

Děkuji Vám za tyto velmi zajímavé informace,i když mé děti nejsou žáky Vaší školy, informace jsem vyhledala v Googlu.Mám dva syny s hyperaktivitou-ADHD a dysortografií,mladší má navíc i dysgrafii.Přeji mnoho úspěchů při práci s dětmi.